Överenskommelsen

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och den sociala ekonomin/ civilsamhället/idéburen sektor. Målet med överenskommelsen är att vi tillsammans ska hitta lösningar på samhällsutmaningar.

I juni 2017 tog Regionfullmäktige i Östergötland beslut om en satsning på en överenskommelse mellan Region Östergötland och den sociala ekonomins aktörer.

Redan 2008 tecknades en överenskommelse på nationell nivå och nu startar vi en process för att ena parterna kring hur en överenskommelse kan se ut verksamheterna i vår region.

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och social ekonomi, idéburen sektor eller civilsamhället. Detta betyder att parterna värderas lika och i samverkan ses som jämställda. När våra arbetssätt bygger på gemensamma frågeställningar om samhället lyfts fokus från ekonomi till processer.

Hur går det till?

Överenskommelsen bygger på de sex principerna, självständighet och oberoende, dialog, långsiktighet, öppenhet och insyn, mångfald samt kvalitet. Överenskommelseprocessens första steg är att parterna tillsammans diskuterar och definierar dessa principer.

En introduktion till processen och överenskommelsen ges vid ett besök från Västra Götalandsregionen vid ett stormöte den 16 april 2018. Vi detta tillfälle är politiker, tjänstemän och organisationer från civilsamhället välkomna.

Processen kommer att pågå under året med målet att nå en undertecknad överenskommelse under hösten 2018.

Varför ska vi ha en överenskommelse i Östergötland?

Samverkansfördelar för Region Östergötland

  • Ökad mångfald av utförare
  • Hitta lösningar på framtida samhällsutmaningar
  • Ökat medborgarinflytande och demokrati
  • Bättre tillvaratagande av människors engagemang och drivkraft
  • Nya, effektivare sätt att arbete

Samverkansfördelar för idéburen sektor

  • Ökat inflytande i regionala besluts- och utförandeprocesser
  • Större påverkan på samhällsutvecklingen
  • Icke-vinstdrivande alternativ till entreprenörskap
  • Ökat oberoende och ökad självständighet som röstbärare samt opinionsbildare

Målet med överenskommelsen är att vi tillsammans ska hitta lösningar på samhällsutmaningar. Överenskommelsen underlättar detta genom att skapa en plattform med ett enhetligt förhållningssätt kring relationen mellan civilsamhället och Regionen.

Vilka får vara med?

De organisationer från social ekonomi, idéburen sektor eller civilsamhället som deltar i processen ska ha ett regionalt perspektiv och bygga på demokratiska värderingar samt vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den städjer och undertecknar överenskommelsen i sin helhet.