Överenskommelsen i Östergötland

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och den sociala ekonomin/ civilsamhället/idéburen sektor. Målet med överenskommelsen är att vi tillsammans ska hitta lösningar på samhällsutmaningar.

I juni 2017 tog Regionfullmäktige i Östergötland beslut om en satsning på en överenskommelse mellan Region Östergötland och den sociala ekonomins aktörer.

Redan 2008 tecknades en överenskommelse på nationell nivå och nu startar vi en process för att ena parterna kring hur en överenskommelse kan se ut verksamheterna i vår region.

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och social ekonomi, idéburen sektor eller civilsamhället. Detta betyder att parterna värderas lika och i samverkan ses som jämställda. När våra arbetssätt bygger på gemensamma frågeställningar om samhället lyfts fokus från ekonomi till processer.

Här hittar du samlad information om våra aktiviteter under våren 2018:

  • Information om Överenskommelsen 16 april. Vi fick besök av processledare Camilla Olsson och Birgitta Adler som berättade om sina erfarenheter från Västra Götalandsregionen. Mötet lade grunden för hur vi går vidare med vår process i Östergötland. Vid mötet deltog drygt 50 personer; politiker och tjänstemän från Region Östergötland tillsammans med representanter från 22 regionala organisationer.
  • Workshop om att skapa goda förutsättningar för samskapande, 8 maj. Syftet med dagen var att tillsammans utforska framgångsfaktorer för samverkan. Under eftermiddagen delade vi erfarenheter från projekt och processer i samverkan mellan Region Östergötland och civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor. Workshopen resulterade i ett underlag för Överenskommelsens sex principer laddat med våra gemensamma värdeord och gemensam värdegrund. Närvarande på mötet var ca 50 personer; tjänstemän och politiker från Region Östergötland tillsammans med representanter från 27 regionala organisationer
  • Workshop om Överenskommelsens principer, 29 maj. Workshopen syftade till att ta fram och enas om de principer som ska gälla för överenskommelsen. Erfarenheterna från vår process kommer att tas till vara och utgöra underlaget till överenskommelsen mellan Region Östergötland och civilsamhället/social ekonomi/idéburen sektor. Cirka 50 personer, 25 regionala organisationer.
  • Workshop och remissgenomgång, 19 juni. Workshopen syftade till att informera och diskutera kring remissen för Överenskommelsen i Östergötland. Deltagarna på mötet hade möjlighet att i gruppen lyfta spontana reflektioner kring det textförslag som arbetats fram baserat på de tidigare träffarna under processen. De fick även möjlighet att reflektera över hur de kan arbeta vidare med processen och remissen på hemmaplan. Cirka 50 personer, 29 regionala organisationer.

Vilka får vara med?

De organisationer från den sociala ekonomin/civilsamhället/idéburen sektor som deltar i processen ska ha ett regionalt perspektiv och bygga på demokratiska värderingar samt vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den stödjer och undertecknar överenskommelsen i sin helhet.

Remiss

Överenskommelsen mellan Region Östergötland och civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor (RUN 2017-193)

Region Östergötland har beslutat att genomföra en överenskommelseprocess med civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor i dess organiserade form. Ni inbjuds att lämna synpunkter på det dokument processen genererat.

Ett utkast till Överenskommelsedokument har tagits fram och denna ska remitteras under perioden 20 juni-14 september 2018. Remissförslaget kommer att lämnas vidare till Regionutvecklingsnämnden den 28 september när eventuella synpunkter från remissinstanser inkommit och behandlats.Remissen skickas politiker och tjänstemän inom Region Östergötlands ledningsstab, samt regionala organisationer inom civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor.

Så här besvarar ni remissen

Remissen omfattar tre delar (A ; B ; C). (Se dokument till höger)

A – är det dokument som ni ska lämna eventuella synpunkter på. Om ni lämnar synpunkter var noga med att ange sidnummer och rubrik. Lämna gärna ändringsförslag på texten i sitt sammanhang med avvikande färg.

B – är en sammanställning av det material som framkommit under processen, och som legat till grund för Överenskommelsen (A)

C – är det material som vi gick igenom vid Remissgenomgången den 19 juni. Texten i detta dokument är densamma som i dokument A.

 

Synpunkter ska ha inkommit till Region Östergötland senast den 14 september 2018.
Svaren skickas per e-post till registrator@regionostergotland.se , eller per post till Registrator, Region Östergötland 581 91 Linköping. Uppge namn och organisation samt ange ”RUN 2017-193” i ärendemeningen.

 

Vid frågor kontakta:

Alexandra Lundvall White
Processledare – Överenskommelsen
0725-18 09 92
e-post

Göran Denitton
Processledare – Överenskommelsen
0708-885344
e-post