Överenskommelsen i Östergötland

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och den sociala ekonomin/ civilsamhället/idéburen sektor. Målet med överenskommelsen är att vi tillsammans ska hitta lösningar på samhällsutmaningar.

I juni 2017 tog Regionfullmäktige i Östergötland beslut om en satsning på en överenskommelse mellan Region Östergötland och den sociala ekonomins aktörer.

Redan 2008 tecknades en överenskommelse på nationell nivå och nu startar vi en process för att ena parterna kring hur en överenskommelse kan se ut verksamheterna i vår region.

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och social ekonomi, idéburen sektor eller civilsamhället. Detta betyder att parterna värderas lika och i samverkan ses som jämställda. När våra arbetssätt bygger på gemensamma frågeställningar om samhället lyfts fokus från ekonomi till processer.

Här hittar du samlad information om våra aktiviteter under våren 2018:

  • Information om Överenskommelsen 16 april. Vi fick besök av processledare Camilla Olsson och Birgitta Adler som berättade om sina erfarenheter från Västra Götalandsregionen. Mötet lade grunden för hur vi går vidare med vår process i Östergötland. Vid mötet deltog drygt 50 personer; politiker och tjänstemän från Region Östergötland tillsammans med representanter från 22 regionala organisationer.
  • Workshop om att skapa goda förutsättningar för samskapande, 8 maj. Syftet med dagen var att tillsammans utforska framgångsfaktorer för samverkan. Under eftermiddagen delade vi erfarenheter från projekt och processer i samverkan mellan Region Östergötland och civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor. Workshopen resulterade i ett underlag för Överenskommelsens sex principer laddat med våra gemensamma värdeord och gemensam värdegrund. Närvarande på mötet var ca 50 personer; tjänstemän och politiker från Region Östergötland tillsammans med representanter från 27 regionala organisationer
  • Workshop om Överenskommelsens principer, 29 maj. Workshopen syftade till att ta fram och enas om de principer som ska gälla för överenskommelsen. Erfarenheterna från vår process kommer att tas till vara och utgöra underlaget till överenskommelsen mellan Region Östergötland och civilsamhället/social ekonomi/idéburen sektor. Cirka 50 personer, 25 regionala organisationer.
  • Workshop och remissgenomgång, 19 juni. Workshopen syftade till att informera och diskutera kring remissen för Överenskommelsen i Östergötland. Deltagarna på mötet hade möjlighet att i gruppen lyfta spontana reflektioner kring det textförslag som arbetats fram baserat på de tidigare träffarna under processen. De fick även möjlighet att reflektera över hur de kan arbeta vidare med processen och remissen på hemmaplan. Cirka 50 personer, 29 regionala organisationer.

Vilka får vara med?

De organisationer från den sociala ekonomin/civilsamhället/idéburen sektor som deltar i processen ska ha ett regionalt perspektiv och bygga på demokratiska värderingar samt vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den stödjer och undertecknar överenskommelsen i sin helhet.

Inbjudan undertecknande av den regionala Överenskommelsen

Vår process för att ta fram en regional Överenskommelse i Östergötland börjar nu närma sig sitt mål.

Det är med stor glädje vi kan välkomna er till en ceremoni för att underteckna den regionala Överenskommelsen mellan Region Östergötland och idéburen sektor. Under festliga former ses vi i Missionskyrkan, tisdagen den 11 december kl 17-19, för att gemensamt underteckna dokumentet.

Det förslag som kommer att tas upp i Regionutvecklingsnämnden (9 oktober) är är en omarbetning av den ursprungliga versionen av den regionala Överenskommelsen efter de synpunkter som inkommit på remissen. Totalt inkom 32 remissvar och arbetsgruppen för Överenskommelsen har tillsammans arbetat med de ändringar som föreslagits.

När Överenskommelsen antagits av Regionutvecklingsnämnden kommer den tas upp av Regionstyrelsen den 17 oktober och därefter av Regionfullmäktige som sammanträder den 20-21 november.

Som vi nämnt tidigare under processen är den regionala Överenskommelsen vi arbetat tillsammans för att ta fram en avsiktsförklaring, med spelregler avseende samverkan mellan Region Östergötland och regionala idéburna organisationer. Formuleringar kring handlingsplan och respektive åtaganden kopplade till Överenskommelsen kommer att behöva processas fram efter undertecknandet.

Ceremonin den 11 december inleder undertecknandet av den regionala Överenskommelsen i Östergötland. Mer information om att ansluta sig till Överenskommelsen kommer på vår webplats inom kort.

https://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Samhallsplanering/Overenskommelsen/

Än en gång, varmt välkomna till Missionskyrkan den 11 december kl 17-19!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra White och Göran Denitton, processledare Överenskommelsen
072-518 09 92           070-888 53 44

Vid frågor kontakta:

Alexandra Lundvall White
Processledare – Överenskommelsen
0725-18 09 92
e-post

Göran Denitton
Processledare – Överenskommelsen
0708-885344
e-post