Överenskommelsen i Östergötland

I juni 2017 tog Regionfullmäktige i Östergötland beslut om en satsning på en överenskommelse mellan Region Östergötland och den sociala ekonomins aktörer. Under 2018 pågick processen med att ta fram en regional Överenskommelse för Östergötland och den blev klar för påskrift i december samma år. Arbetet med Överenskommelsen fortsätter under 2019 och vi hoppas på att ni vill vara med!

Den regionala Överenskommelsen mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna i Östergötland utgår från en gemensam värdegrund som baseras på alla människors lika värde och ett demokratiskt förhållningssätt.

Syftet med den regionala Överenskommelsen i Östergötland är att:
• skapa en utökad dialog mellan de idéburna organisationerna och Region Östergötland
• tillsammans hitta lösningar på samhällsutmaningar
• underlätta samverkan som stärker demokratin samt ökar delaktighet och inkludering av idéburna organisationer
• öka kunskapen om respektive part, i syfte att skapa ett större förtroende och stärkt tillit mellan parterna

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och den sociala ekonomin/ civilsamhället/idéburen sektor. Målet med överenskommelsen är att vi tillsammans ska hitta lösningar på samhällsutmaningar.

Vilka får vara med?

De organisationer från den sociala ekonomin/civilsamhället/idéburen sektor som deltar i processen ska ha ett regionalt perspektiv och bygga på demokratiska värderingar samt vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den stödjer och undertecknar överenskommelsen i sin helhet.

Läs mer om Överenskommelsen och framtida event på Regionens hemsida.

Läs Överenskommelsen i sin helhet här.